Wybierz swój sklep

Twój sklep:

Wybierz swój sklep i sprawdź aktualną ofertę

Twoje ostatnie lokalizacje:

Regulamin serwisu www.biedronka.pl

 1. 1. DEFINICJE

  1. Następujące pojęcia pisane w treści niniejszego Regulaminu wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

   1. "Administrator" oznacza JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, NIP 7791011327.
   2. "Hasło" oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji Użytkownika w celu uzyskania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie lub poprzez zmianę dotychczasowego hasła.
   3. "Informacja handlowa" oznacza informację handlowa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
   4. "Konto" oznacza spersonalizowaną witrynę zawierającą profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z określonych Usług w Serwisie, w tym w szczególności ze spersonalizowanej oferty dostosowanej do jego preferencji.
   5. "Login" oznacza ciąg znaków alfanumerycznych, będący indywidualnym identyfikatorem Użytkownika, koniecznym do uzyskania dostępu do Konta i ustalanym samodzielnie przez Użytkownika podczas Rejestracji do Serwisu.
   6. "Newsletter" – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca Informację handlową.
   7. "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
   8. "Serwis" oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem: www.biedronka.pl za pośrednictwem którego Administrator Świadczy Usługi na rzecz Użytkowników, a także prowadzi inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
   9. "Usługi" oznacza usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu do których należą w szczególności założenie oraz prowadzenie Konta Użytkownika, umożliwienie bezpłatnego dostępu do materiałów zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz otrzymywanie Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności Informacje handlowe o produktach Administratora.
   10. "Użytkownik" oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.
 2. 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może świadczyć Usługi oraz prowadzić inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zasady świadczenia Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień przy korzystaniu z Serwisu.
  4. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem, której przedmiotem jest Świadczenie Usług.
  5. Regulamin jest udostępniony w Serwisie w formie umożliwiającej jego pozyskiwanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią Regulaminu.
  6. Właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem jest Administrator.
 3. 3. UTWORZENIE KONTA

  1. Użytkownik może utworzyć własne Konto dokonując rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
  2. W toku rejestracji Użytkownik akceptuje treść Regulaminu oraz potwierdza, iż spełnia wymagania techniczne niezbędne do założenia Konta. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest podać swój aktualny adres poczty elektronicznej. Administrator może uzależnić świadczenie niektórych Usług od podania przez Użytkownika dodatkowych danych, w tym w szczególności wieku.
  3. Konto zostaje utworzone po potwierdzeniu rejestracji przez Użytkownika poprzez kliknięcie w odwołanie zawarte w wiadomości wysłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, połączenie się ze stroną internetową Serwisu, do której prowadzi ww. odwołanie oraz pierwszym zalogowaniu do Serwisu z wykorzystaniem Loginu oraz Hasła.
 4. 4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Administrator może uzależnić dostęp do wybranych Usług od utworzenia przez Użytkownika Konta.
  2. W ustawieniach Konta Użytkownik może udzielić zgody na przesyłanie mu Informacji handlowych. Informacje handlowe przesyłane są Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę.
  3. Serwis zapewnia użytkownikowi możliwość odzyskania oraz zmiany Hasła. Użytkownik ma obowiązek zachować Hasło w poufności i chronić je przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.
  4. Użytkownik powinien dokonać zmiany Hasła w każdym przypadku, gdy zachodzi obawa, że zostało ono ujawnione osobie nieupoważnionej.
  5. Użytkownik może zarządzać informacjami zapisanymi na jego Koncie, w szczególności dokonywać zmian w celu zapewnienia ich aktualności.
  6. Dostęp do Konta Użytkownika posiada Użytkownik oraz Administrator jako administrator danych osobowych. Informacje o treści Hasła nie są zapisywane w postaci jawnej.
 5. 5. NEWSLETTER

  1. Zamówienie usługi Newsletter następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej w formularzu Newslettera i naciśnięciu przycisku "Zapisz się" , przy czym wymaga ono utworzenia Konta.
  2. Wraz z zamówieniem Newslettera użytkownik może zamówić również ofertę alkoholową, zaznaczając opcję „chcę otrzymać także ofertę alkoholową”. Zamówienie oferty alkoholowej wymaga potwierdzenia pełnoletności użytkownika poprzez podanie jego daty urodzenia.
  3. Warunkiem świadczenia usługi Newsletter jest założenie Konta w Serwisie i akceptacja Regulaminu oraz potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia tej usługi poprzez kliknięcie w odwołanie zawarte w wiadomości wysłanej przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 6. 6. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

  1. Do korzystania z podstawowych funkcjonalności Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów (dowolna przeglądarka internetowa), do których należą w szczególności:

   1. [Komputer PC z procesorem [1.5GHz/2.5GHz];
   2. MS Windows XP SP3, Vista SP1 (bez wersji Home Basic), Windows 7 (bez wersji Home Basic);
   3. [1GB/5GB] wolnego miejsca na dysku twardym;
   4. RAM XP [512MB/1GB], Vista, Windows 7 [1GB/2GB];
   5. Rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024];
   6. Mysz;
   7. Klawiatura;
   8. MS Internet Explorer 8.0 lub Firefox 3.0.]
 7. 7. REKLAMACJE

  1. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawach związanych ze świadczeniem Usług.
  2. Reklamacje składane są w drodze wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na następujący adres Administratora: bok@biedronka.eu.
  3. Reklamacja Użytkownika powinna zawierać: Login, oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, opis nieprawidłowości będących przyczyną reklamacji oraz datę wykrycia nieprawidłowości.
  4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Administrator powiadomi Użytkownika o uwzględnieniu albo odmowie uwzględnienia reklamacji pocztą elektroniczną na adres wskazany w ustawieniach Konta, a w przypadku użytkowników korzystających z usługi Newsletter bez rejestracji w Serwisie – na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji do Newslettera.
 8. 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administrator chroni prywatność Użytkowników zachowując wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników, a także cele i zasady wykorzystywania w Serwisie plików cookies, określa Polityka Prywatności.
  2. Administratorem danych osobowych jest JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Żniwna 5,.
  3. Administrator może gromadzić adresy IP (numery interfejsu sieciowego) Użytkowników, które są zapisywane w logach systemowych Serwisu. Informacje te wykorzystywane są w szczególności w celu zarządzania Serwisem, rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, a także w celach statystycznych (anonimowo).
  4. Wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem operacji w Serwisie. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby Użytkownik po zakończonej sesji wylogował się ze strony internetowej Sklepu poprzez kliknięcie w przycisk "Wyloguj".
 9. 9. ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Treści zamieszczone przez Administratora w Serwisie oraz przesyłane za pośrednictwem Newslettera, w tym w szczególności znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające, stanowią przedmiot chronionych praw Administratora lub innych osób. Jakiekolwiek korzystanie z nich, w tym w szczególności kopiowanie lub rozpowszechnianie, wymaga uprzedniej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.
  2. Serwis może być okresowo niedostępny w szczególności w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych lub aktualizacyjnych. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej pracy Serwisu i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe przerwy lub błędy w funkcjonowaniu lub dostępności Serwisu.
  3. Użytkownik powinien we własnym zakresie zapewnić bezpieczeństwo własnych urządzeń, wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, w tym korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz rozwiązań typu firewall. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka związane z korzystaniem przez Użytkownika z sieci Internet, w tym w szczególności za działanie niechcianego lub złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, programów szpiegujących oraz inne sposoby możliwego naruszania bezpieczeństwa oprogramowania, danych lub urządzeń Użytkownika.
  4. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które miałyby na celu umyślne zakłócenie pracy lub naruszenie bezpieczeństwa Serwisu, w tym uzyskanie dostępu do Kont innych użytkowników.
 10. 10. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY

  1. Rozwiązanie umowy może nastąpić w szczególności:

   1. na żądanie Użytkownika w każdym czasie; lub
   2. z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
  2. W razie rozwiązania Umowy, Konto Użytkownika zostaje zablokowane, a jego Login i Hasło unieważnione, co uniemożliwia mu zalogowanie się do Serwisu.
  3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Serwisu lub do zaprzestania świadczenia usługi Newsletter bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.
 11. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Administrator poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez podanie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie głównej Serwisu na okres [14] kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Administratora poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej udostępniony w Koncie informacji zawierającej nową treść Regulaminu.
  2. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
  3. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@biedronka.eu.
  4. Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.
Akceptuję

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, przy czym odbywa się to zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić. Jako Jeronimo Martins Polska S.A. używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania strony oraz – jeśli się na to zgodzisz – także w innych celach, tj. reklamowych, do oceny wydajności serwisu oraz podniesienia jakości prezentowanych treści. Akceptacja lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookie odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki (które możesz zmienić klikając Konfiguruj). Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Pliki cookie niezbędne do prawidłowego działania serwisu

Analizy i ocena wydajności

Reklamowe pliki cookie

zapisz